PALVELUN EDUT

Säästää aikaa, rahaa ja resursseja

Onnettomuudet ja työperäiset sairaudet tulevat työnantajille erittäin kalliiksi. Jokaisesta työpaikalla sattuneesta tapaturmasta aiheutuu aina yritykselle merkittäviä ylimääräisiä kuluja. Työterveyslaitoksen tekemän tutkimuksen mukaan yksi työtapaturma aiheuttaa keskimäärin työnantajalle yli 6000 € kustannukset. Kulut voivat olla joko suoraan tapaturmasta aiheutuvia tai välillisiä, joiden tarkka määrittäminen on hankalampaa. Kaikista kuluista vain noin 10 % voidaan kattaa vakuutuksella. Kulut voivat muodostua esimerkiksi seuraavista: sairaanhoitokustannukset, materiaalivahingot, menetetty tuotantokapasiteetti ja työaika, tapaturman käsittelyyn vaaditut resurssit ja yrityksen maineelle aiheutunut haitta. Myös kohonneet vakuutusmaksut koettelevat yrityksen kukkaroa.  Turvallisuusperehdytys varmistaa omalta osaltaan, että työpaikalla on kaikilla samat turvallisuuden perustiedot ja -taidot hallussa. Jokainen estetty tapaturma säästää aikaa ja rahaa!  Perinteinen luokkahuoneessa pidetty turvallisuusperehdytys varaa säännöllisen henkilöresurssin. Verkossa suoritettuna se vapauttaa arvokasta aikaa, jota voidaan käyttää ennemmin yrityksesi ydinosaamiseen. Lisäksi sähköinen dokumentaatio tehostaa tiedon keräämistä ja nopeuttaa sen käsittelyä.

Hyvin hoidettu työntekijöiden perehdytys parantaa heidän sitoutumistaan yritykseen ja vähentää työvoiman vaihtuvuutta, mikä säästää selvää rahaa uudelleenrekrytointi- ja koulutuskustannuksissa. Palvelun käyttö on kustannustehokasta jo yllättävän vähäisellä perehdytettävien määrällä.

Laske yhteen yritykseesi saapuvat vuotuisat uudet vierailijat, kesätyöntekijät sekä urakoitsijat ja työntekijät. Jos sait luvuksi enemmän kuin 10, palvelun käyttöönotto on kannattavaa yrityksessäsi!
Työturvallisuuden edistäminen

Ennakointi on aina tehokkaampaa kuin virheiden korjaaminen.

Hyvän viestinnän avulla voidaan vaikuttaa työpaikan turvallisuuskultturin kehittymiseen. Verkkoperehdytys antaa vierailijalle, työntekijälle tai urakoitsijalle selkeän käsityksen  yrityksen toiminnasta sekä mitä turvallisuuteen liittyviä odotuksia työpaikalle on asetettu, jo ennen saapumista. Tämä mahdollistaa turvallisen toiminnan jo alusta alkaen! Perehdytyksen avulla voidaan herättää työntekijöitä ajattelemaan omaa ja toisten turvallisuutta. Työpaikan vaarojen tietäminen on tärkeää, jotta riskit voi tunnistaa. Turvallisuuspoikkeamien havainnointiin Ja raportoimiseen kannattaa kannustaa heti alusta alkaen. Uudet työntekijät saapuvat usein avoimin silmin ja heidän kauttaan saadaan tärkeitä uusia havaintoja, joihin ehkä muuten ollaan jo totuttu. On ensiarvoisen tärkeää pitää huolta yrityksesi tärkeimmästä resurssista eli työntekijöistä. Välittämisen ilmapiiri heijastuu positiivisesti koko työyhteisöön ja tyytyväiset työntekijät ovat avain yrityksen menestykselle. Työturvallisuuskulttuurin positiivinen kehitys näkyy yrityksesi tuloksessa sekä työilmapiirissä. Tyytyväinen työntekijä on tehokas työntekijä. Turvallinen työpaikka on työntekijän kannalta houkutteleva paikka. Turvallisuus, laatu ja tehokkuus kulkevat käsikädessä.

Lakisääteinen vastuu perehdyttää

"Työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi."

Työnantajalla on työturvallisuuslain mukainen vastuu varmistaa, että työntekijöillä on ennen työn aloittamista tarpeelliset tiedot työhön liittyvistä riskeistä ja turvallisen tekemisen toimintatavoista. Verkkoperehdytyksen avulla voit varmistaa, että kaikilla työpaikalle saapuvilla on lain vaatimat tarvittavat tiedot työpaikan riskeistä sekä turvallisuuteen liittyvät toimintaohjeet dokumentoidusti. Palvelun avulla voidaan kouluttaa ohjeet häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta, jotta kaikki työpaikalla olevat osaavat toimia oikein esimerkiksi onnettomuustilanteessa. Varmistamme, että perehdytysmateriaalisi täyttää lain asettamat vaatimukset.

Joustava käyttö - lisää sujuvuutta työpaikalla

Perehdytyksen voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta, jo hyvissä ajoin ennen työpaikalle saapumista. Perehdytysaineiston suorittaminen ei sido yrityksen omia henkilöresursseja eikä määritä urakoitsijan työnaloitusta tiettyyn viikonpäivään ja kellonaikaan. Joustavuudella osoitetaan arvostusta niin urakoitsijan kuin omien työntekijöiden ajankäyttöä ja osaamista kohtaan.

Etänä suoritetusta perehdytyksestä vierailija tai urakoitsija saa selkeät tiedot turvallisuusvaatimuksista etukäteen. Perehdytyksen kautta voit viestiä myös sujuvasta saapumisesta alueelle, kertoa yhteyshenkilön tiedot, ilmaista vaatimukset henkilösuojaimista sekä työlupakäytännöistä ja tuoda tietoisuuteen työpaikan yleisimmät vaarat.

Näin tulijalla on aikaa tutustua käytäntöihin etukäteen kaikessa rauhassa. Voit kerätä vierailijalta verkkoperehdytyksen yhteydessä työpaikalle saapumista sujuvoittavia tietoja esimerkiksi pätevyyksistä.

"Olipa mukava aloitus, kun porttilupa oli valmiina ja pääsi suoraan töihin."

Yritysimago - positiivinen ensivaikutelma

Osoita yrityksesi eri sidosryhmille arvostavasi heidän ajankäytön tehokkuutta.

Osoita heti alussa, että turvallisuus on tärkeällä sijalla! Vierailijat saavat perehdytyksen kautta yrityksestä ensivaikutelman,  parhaimmassa tapauksessa jo ennen kuin ovat saapuneet vierailulle.  Huolellisesti laadittu perehdytys tuo esille positiiviseen sävyyn yrityksesi  toiminta-ajatuksen, liikeidean, vision, mission ja arvot. Vierailijaperehdytys toimii parhaimmillaan yritystoimintaasi  edistävänä käyntikorttina. Hyvin toteutettu vierailijaperehdytys varmistaa vierailijoidesi turvallisen ja sujuvan tutustumisen yrityksesi toimintaan. 

Sitouttaminen oikeaan toimintaan heti alkumetreistä lähtien

"Ohjaa uudet työntekijäsi oikealle polulle ja tuo esille välittämisen ilmapiiri, se kantaa hedelmää"
Opastus.fi -palvelun avulla yrityksesi pystyy parantamaan uuden työntekijän  sitoutumista yrityksen käytäntöihin ja arvoihin sekä edistämään  positiivista työnantajakuvaa juuri oikeaan aikaan jo ennen  työskentelyn aloittamista.  Valitettavan usein yrityksissä tunnistetaan melko huonosti ennalta  perehdyttämisen, kuten jo rekrytointivaiheessa loitetun työntekijän  perehdyttämisen hyödyt, sillä on tutkittu, että uuden työntekijän sitoutuminen yritykseen  on suurimmillaan työsopimusta solmittaessa.

Helppo käyttöönotto ja ajantasainen aineisto

Järjestelmän käyttöönotto ja pyörittäminen  ei vaadi yritykseltäsi suuria resursseja.   Kokoamme aineiston toimittamastasi materiaalista ja valmis perehdytys toimii  Opastus.fi -palvelimella. Voimme vaihtoehtoisesti myös auttaa sisällön laatimisessa,  jos valmista materiaalia ei vielä ole tai se kaipaa päivittämistä. Kun materiaali on kasassa, visuaalinen ilme ja sisältö halutunlainen,  ladataan verkkoperehdytysmateriaali opastus.fi -palvelimelle ja se on  yrityksesi sidosryhmien käytössä missä ja milloin vain.  Jaa vain linkki (ja valinnainen salasana) haluamillesi henkilöille, niin saat varmistuksen suorituksesta suoraan sähköpostiisi heti suorituksen jälkeen. 
"Aloitus joustavasti yrityksesi tarpeiden mukaisesti."

COVID-19, lähikontaktien välttäminen

"Tarjoa yrityksesi sidosryhmille viimeisimmät COVID-19 -käytännöt - etänä tietenkin."
Työterveyslaitos suosittelee koronaviruksen leviämisen ehkäisemiskeinona panostamaan työpaikalla turvallisuusasioiden viestintään ja huomioimaan  yhteisillä työpaikoilla tiedon kulku kaikille työpaikalla toimiville. Online-perehdytys ei vaadi lainkaan lähikontaktia, mutta on samalla tehokas tapa viestiä turvallisuuteen liittyvät ajankohtaiset tiedot.  Perehdytyksen suorittaminen eri vaadi samassa tilassa oleskelua  isommaltakaan ryhmältä, sillä sen voi jokainen tehdä omalta laitteelta  sekä itselle sopivana aikana. Kommunikoi yrityksesi COVID-19 toimintatavat sujuvasti ja selvästi  eri sidosryhmille vailla lähikontaktia. Korona-aika vaatii opettelemaan  uusia toimintatapoja, jotka tukevat laadukasta ja edistyksellistä tekemistä, miksi et aloittaisi jo tänään?

Parantaa viestintää - mahdollisuus monikielisyyteen

"Älä anna kenenkään jäädä ilman turvallisuusperehdytystä kielimuurin takia."
Selkeä kommunikaatio takaa paremman ja turvallisemman toimintaympäristön.  Monikielisessä ja -kulttuurisessa toimintaympäristössä, on tärkeä varmistaa asioiden selvä kommunikointi.  Vaihtoehto suorittaa perehdytys useammalla eri kielellä parantaa  mahdollisuuksiasi tavoittaa kohderyhmäsi heidän äidinkielellään.