Toiminnot

OTsikko

Alaotsikko 

 

Työn­o­pas­tus on tär­keä osa en­na­koi­vaa työ­suo­je­lua. Opas­tus­suun­ni­tel­man tu­lee pe­rus­tua työn vaa­ro­jen sel­vit­tä­mi­ses­tä saa­tui­hin tie­toi­hin. Työs­sä tai työ­ym­pä­ris­tös­sä ha­vai­tut vaa­rat ja vaa­ra­ti­lan­teet on pois­tet­ta­va tai vaa­ro­ja on vä­hen­net­tä­vä jo en­nen työn aloit­ta­mis­ta.

Jäl­jel­le jää­vis­tä vaa­rois­ta tu­lee an­taa eri­tyis­tä opas­tus­ta si­ten, että kiin­ni­te­tään huo­mi­o­ta vaa­ro­jen tun­nis­ta­mi­seen ja me­net­te­ly­ta­poi­hin vaa­ra­ti­lan­tei­den en­nal­ta eh­käi­se­mi­sek­si.

Kaksi palomiestä sammutustöissä sankan savun keskellä.

yön­o­pas­ta­ja tar­vit­see tie­toa työ­suo­je­luun liit­ty­väs­tä lain­sää­dän­nös­tä ja mää­räyk­sis­tä sekä eri­tyi­ses­ti omaan alaan ja työ­hön liit­ty­vis­tä val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­sis­ta, jois­sa on sel­kei­tä mää­räyk­siä työ­te­ki­jöi­den ope­tuk­ses­ta ja oh­jauk­ses­ta.

Hy­vään työn­o­pas­tuk­seen kuu­luu tur­val­lis­ten työ­ta­po­jen ko­ros­ta­mi­nen ja työs­sä mahdol­lisesti esiin­ty­vien vaa­ra­te­ki­jöi­den esil­le tuo­mi­nen. Työn­o­pas­ta­jan on hal­lit­ta­va hy­vin opet­ta­man­sa työt tur­val­li­suu­teen liit­ty­vien käy­tän­nön asi­oi­den osal­ta.

Työn­o­pas­tus­vai­he on tär­keä ra­si­tus­vam­mo­jen en­nal­ta eh­käi­se­mi­sek­si. Ha­vait­tu­jen vaaro­jen pois­ta­mi­sen ja er­go­no­mis­ten pa­ran­nus­ten li­säk­si tu­lee an­taa tie­toa er­go­no­mi­ses­ti oikeis­ta työ­me­ne­tel­mis­tä, -liik­keis­tä ja -asen­nois­ta.

Työn­o­pas­tuk­seen kuu­luu myös so­pi­mat­to­man hen­ki­sen kuor­mit­tu­mi­sen tor­jun­ta sekä työ­pai­kan peli­sään­nöis­tä kes­kus­te­lu, esi­mer­kik­si häi­rin­nän tor­ju­mi­sek­si tai väki­val­lan uh­an vä­hen­tä­mi­sek­si. Työ­pai­kan oman työ­suo­je­lu­hen­ki­lös­tön asi­an­tun­te­muk­sen hyö­dyn­tä­mi­nen on tär­ke­ää, jot­ta työ­suo­je­lu­a­si­at liit­tyi­si­vät luon­te­vas­ti osak­si työn­o­pas­tus­ta.

  • Perehdyttämine pitää olla helppoa
  • sähköposti, joka kertoo hyväksynnästä ja viimeisen voimassaolopäivän
  • Asiakaskohtainen yhteenvetosivu perehdytettyjen tarkistamiseksi
  • koe osaamisen varmentaminen
    • monivalinta (vaaditaan esim 80&& vastauksista oikein, jotta
  • salasanasuojattu perehdytys
  • video / teksti / kuva
  • laskuri perehdytyksen voimassa ololle - automaattisesti esim vuosi
  • MAhdollisuus tehdä perehdytys myös useammalla kielellä

 

23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki

 

14 § Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus

Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava siitä, että työntekijän ammatillinen osaaminen ja työkokemus huomioon ottaen:

1) työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin erityisesti ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista tai työtehtävien muuttuessa sekä ennen uusien työvälineiden ja työ- tai tuotantomenetelmien käyttöön ottamista;

2) työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan haitan tai vaaran välttämiseksi;

3) työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta säätö-, puhdistus-, huolto- ja korjaustöiden sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta; ja

4) työntekijälle annettua opetusta ja ohjausta täydennetään tarvittaessa.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä työntekijälle annettavasta opetuksesta ja ohjauksesta sekä kirjallisista työohjeista sekä niistä ammateista ja tehtävistä, joissa vaaditaan erityistä pätevyyttä, sekä tällaisen pätevyyden osoittamisesta. Pätevyyden osoittamiseksi hyväksytään myös ulkomailla suoritettu tutkinto, todistus tai muu koulutuksesta annettu asiakirja sen mukaisesti kuin siitä säädetään ammattipätevyyden tunnustamisesta annetussa laissa (1093/2007) tai määrätään Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa. (3.5.2013/329)